همکاران اداره روابط عمومی

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی:
عباس بهروزی

سمت:
کارشناس روابط بین الملل دانشکده علوم پزشکی مراغه

سابقه خدمت:
13 سال

تحصیلات :
1385-کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

email:
abehroozi09@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی:
مینا آزارشی

سمت:
کارشناس روابط عمومی

سابقه خدمت:
24 سال

سوابق خدمتی:

- مسئول طرح تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی مراغه

- مدیر روابط عمومی مرکز توسعه سلامت کیش

- مسئول بهداشت مدارس مرکز توسعه سلامت کیش

- مسئول پایگاه بهداشتی اسلام آباد ارومیه