وظایف اداره روابط عمومی

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه به عنوان یکی از بازوهای مهم این دانشکده در امور مربوط به آگاه سازی مردم از پیشرفتها، تحقق اهداف و فعالیت های دانشکده می باشد. همچنین این واحد سعی می کند با شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن در جهت جلب رضایت افکار عمومی نسبت به این دانشکده برنامه ریزی مناسب و در خور را داشته باشد.

جایگاه تشكِیلاتِی روابط عمومِی

1.    روابط عمومی هر دستگاه زِیر نظر مستقیم بالاترین مقام آن دستگاه اداره می شود .

2.   مسئول روابط عمومی ، حداقل مشاور رئِیس دستگاه بوده و حكم او مستقیماً توسط رئیس دستگاه صادر می شود .

3.  مسوول روابط عمومی در شورای برنامه ریزی یا بالاترین شورای تصمیم گیرنده ی دستگاه شركت می نماید و لازم است تمامی اطلاعات مورد نیاز در اختیار ایشان قرار گیرد .

با توجه با جایگاه تشکیلاتی مهم این واحد و اهمیت فعالیت های مربوط ، روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه وظایف ذیل را بر عهده دارد.  

وظایف اساسی روابط عمومی

1. تحلیل و تشریح ارزش ها ، وِیژگی ها ، دیدگاه ها ، برنامه ریزی های دانشکده از طریق : همكاری با مطبوعات ، رادیو و تلویزیون ، فعالِیت های انتشاراتی و تبلیغی ، مشاركت در برگزارِی مجالس ، گردهمائی ها و نمایشگاه های داخلی ، مشاركت در برگزارِی مجالس و نمایشگاه های خارجی ،ساخت فیلم و تیزرهای تلویزِیونی

2. همكاری و مشاركت در تبلیغات عمومی كشور در رابطه با مقولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از طریق :شركت در مجامع ، ستادها ، كمیته های ویژه برگزاری مراسم و مناسبت ها، كمك به مراكز و دستگاه های فرهنگی و تبلِغی كشور در چهارچوب فعالیت های دانشکده علوم پزشکی مراغه ، توجیه مسوولان رسانه ها و ائمه ی جمعه و جماعات به منظور دست یابی سریع به سیاست ها و خط مشی های دولت و برنامه های این دانشکده

3. جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها ،اقدامات ، طرح ها و برنامه های دانشکده علوم پزشکی مراغه به منظور تنظیم سیاست های خبرِی و تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی از طریق : حضور در جلسات مهم دانشکده و ارتباط مستقِیم و مستمر با مسئولِین، حضور در گردهمایی ها و سفرهای داخلی وخارجی ، دریافت گزارش فعالیت ها ، طرح ها و برنامه های دوایر مختلف دانشکده علوم پزشکی مراغه ، جمع آوری هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نیاز،برقراری ارتباط مستقیم با مردم و رسانه های خبری

4.  تهِیه طرح تیپ تبلیغاتی در مورد پروژه ها و سیاستهای دانشکده علوم پزشکی مراغه

5. فراهم آوردن زمینه تفاهم متقابل مردم و مسئولِین دانشکده از طریق : برگزاری مصاحبه با وسایل ارتباط جمعی ،برگزاری ملاقات عمومی ،برپایی سخنرانی ها ، سفرها ، بازدیدها و ملاقات ها

6. ایجاد حسن رابطه بین كاركنان و مسوولین دانشکده علوم پزشکی مراغه از طریق برقراری جلسات داخلی

7.  تهیه و تدوین اخبار ، بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها و پیام های دانشکده علوم پزشکی مراغه و ترتیب دادن نشر و انعكاس آن در رسانه های جمعی

8.  بررسِی مطالب مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی و مجامع عمومِی در رابطه با فعالِیت هاِی دانشکده علوم پزشکی مراغه به منظور اطلاع رسانِی ، انعكاس به مسوولِین و درصورت لازم پاسخگوِیِی به آن ها

9.  نظارت و اجراِی امور انتشاراتِی دانشکده  علوم پزشکی مراغه

10. انجام امورخطاطِی و طراحِی در زمِینه هاِی تبلِیغاتِی و انتشاراتِی

11. اِیجاد اداره كتابخانه و آرشِیو اطلاعاتِی و مطبوعاتِی

12. انجام تبلِیغات داخلِی در حوزه دانشکده علوم پزشکی مراغه

13. بررسِی دِیدگاه ها و سنجش افكار عمومِی در چهارچوب وظاِیف محول در ارائة نتاِیج حاصله به مسئولِین دانشکده به منظور اتخاذ روش هاِی اجراِی مطلوب و تدوِین طرح ها و برنامه ها

14. تهِیة عكس ، اسلاِید و فِیلم از فعالِیت هاِی دانشکده و اِیجاد آرشِیو سمعِی و بصرِی

15. انتشار عملكرد دانشکده علوم پزشکی مراغه

16. مشاركت و برنامه رِیزِی جهت برگزارِی سمِینارها ، كنفرانس ها ، نماِیشگاه ها و مِیهمانِی هاِی رسمِی

17. تحلِیل محتواِی مطبوعات كشور در خصوص فعالِیت هاِی دانشکده علوم پزشکی مراغه

18. انجام ساِیر امورِی كه برحسب ضرورت از طرِیق بالاترِین مقام دانشکده علوم پزشکی مراغه جهت اقدام ، ابلاغ مِی گردد .

 

یکی دیگر از حوزه های فعالیت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه زمینه سازی برای ارتباط با سایر دانشگاههای داخلی و خارجی است. واحد روابط بین الملل دانشکده علوم پزشکی مراغه این امر مهم را برعهده دارد.

بی شک جهانی که در سایه ی پیشرفت تکنولوژی روز به روز کوچک تر می شود شرایطی را فراهم خواهد آورد که همه سازمان ها نه تنها با دیگر سازمان های داخلی بلکه سازمان های دیگر کشورها تعامل علمی داشته باشند. بر این اساس می توان ادعا کرد که ارتباط دو سویه علمی به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست. واحد امور بین الملل دانشکده علوم پزشکی مراغه می کوشد تا با تبادل اطلاعات علمی و فناوری های جدید با سایر نهادها و سازمان های علمی و بین المللی سطح علمی دانشکده را ارتقاء داده و دستاوردهای این دانشکده را در مجامع علمی دنیا ارائه نماید.

اهداف:

1.       تدوین خط مشی دانشگاه در برقراری روابط بین الملل

2.     تدوین اولویتهای دانشگاه در امور بین الملل

3.     استخراج نیازهای دانشگاه در امور بین الملل

4.    جمع بندی فرصتها و تهدیدهای برقراری ارتباطات بین الملل

 فرایندها:

1.      هماهنگی امور مربوط به به شرکت اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان به کنگره ها و سمینارهای خارجی

2.       انجام امور مربوط به اعطاء انواع بورس

3.      هماهنگی برگزاری کلیه گردهمائی های علمی دانشگاه اعم از کنگره، سمینار، همایش و سمپوزیوم

4.      اطلاع رسانی درخصوص کنگره ها و سمینارهای آتی دانشگاه و سایر دانشگاههای کشور

5.      برقراری و تقویت روابط موثر با روابط بین الملل وزارت

6.      ایجاد راهکارهای لازم به منظور جذب دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در ایران

7.      انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادها به منظور ایجاد و تحکیم همکاریهای چندجانبه در زمینه های مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی با سایر کشورها، سازمانها، و انجمن های بین المللی

8.      برنامه ریزی جهت طرح اعضای هیات علمی افتخاری جهت فراهم آوردن زمینه تبادل استاد

9.      تهیه بانک اطلاعاتی محققین ایرانی خارج از کشور